Stanovy Klubu rodičů a přátel školy při Základní škole v Budišově nad Budišovkou

.

1. Název spolku

Klub rodičů a přátel školy při Základní škole v Budišově nad Budišovkou (dále jen KRPŠ)

.

2. Sídlo spolku

Základní škola v Budišově nad Budišovkou, Halaškovo náměstí 178, Budišov nad Budišovkou, PSČ 747 87

.

3. Charakter spolku

KRPŠ je dobrovolným nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí, mládeže a práci školy.


KRPŠ, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

.

4. Účel a cíle spolku

a) spolupráce s vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy


b) zastupování zájmů dětí, prosazování všestranného rozvoje jejich osobnosti a vytváření příznivých podmínek pro jejich plné uplatnění v životě a ve společnosti


c) aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury a dalšímu institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže

.

5. Členství ve spolku

Členem KRPŠ se může stát každý občan ČR starší 18 let, pokud souhlasí s jeho stanovami a programem. zájemce podává písemně formou vyplnění formuláře, který zprostředkovává zástupce Základní školy v Budišově nad Budišovkou.

.

Členství

a) vzniká přijetím za člena, přičemž o přijetí rozhoduje většina stávajících členů spolku


b) zaniká vyloučením člena, přičemž o vyloučení rozhoduje většina stávajících členů spolku


c) zaniká dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení o ukončení členství předsedovi spolku


d) při závažném porušení povinností člena spolku může členská schůze rozhodnout o ukončení jeho členství


e) zaniká úmrtím člena

.

6. Práva a povinnosti členů spolku

Člen má právo

a) aktivně se podílet na každé činnosti KRPŠ,


b) volit a být volen do orgánů KRPŠ,


c) vyjadřovat své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich projednávání .


Člen má povinnost

a) dodržovat stanovy sdružení


b) aktivně spolupracovat při realizaci stanovených cílů sdružení


c) zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozena pověst a dobré jméno sdružení


d) respektovat a zachovávat důvěrnost informací, o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností sdružení


e) zaplatit roční příspěvek za dítě do fondu KRPŠ (týká se pouze člena, jehož dítě navštěvuje Základní školu v Budišově nad Budišovkou)

.

7. Orgány spolku

Orgány spolku jsou

· členská schůze


· Rada KRPŠ (dále jen Rada)


Členská schůze

a) je nejvyšším orgánem spolku


b) je usnášeníschopná, pokud je řádně oznámena 10 dnů předem


c) je svolávána členem Rady minimálně jedenkrát během školního roku


d) pokud není stanoveno jinak, o členech Rady, rozpočtu spolku na školní rok a dalších záležitostech, týkajících se činnosti spolku, rozhoduje prostá většina přítomných členů


e) ze svých řad volí na dobu jednoho školního roku členy Rady


f) členy Rady také svým hlasováním odvolává


g) může změnit nebo zrušit rozhodnutí Rady


h) dvoutřetinovou většinou přítomných členů může měnit stanovy spolku


i) stanoví podmínky vzniku členství


j) stanoví a schvaluje výši rodičovského příspěvku na příslušný šoklní rok


k) z jednání se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných


Rada

a) je řídící orgán spolku


b) je tvořena předsedou, jednatelem a hospodářem


c) svolává členskou schůzi


d) její členové jsou voleni členskou schůzí na období jednoho školního roku


e) její členové jsou statutárními zástupci KRPŠ a jsou oprávněni samostatně jednat jménem KRPŠ ve všech záležitostech


f) hospodaří s prostředky spolku a vypracovává každoroční zprávu o hospodaření


g) je povinna pravidelně informovat všechny členy spolku o činnosti orgánů spolku


h) je povinna se scházet minimálně jedenkrát ročně, její zasedání svolává předseda


i) o svých jednáních informuje kontrolní komisi


j) jednání Rady se může účastnit každý člen KRPŠ, který o to projeví zájem


k) při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve na jednání ředitele, popř. další zástupce školy


l) z jednání se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina přítomných


8. Seznam členů

a) KRPŠ vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádí jméno, příjmení a jeho e-mailová adresa.

b) Seznam členů je veřejný a je zveřejněn na stránkách KRPŠ

c) Podáním přihlášky do KRPŠ člen vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů.

d) Při zániku členství provede výmaz člena se seznamu jednatel do 30 dnů od zániku členství.


.

9. Změna stanov

O změně stanov spolku rozhoduje členská schůze KRPŠ nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů.


.

10. Hospodaření spolku

Majetek KRPŠ tvoří příspěvky rodičů, sponzorské dary, výnosy z akcí pořádaných KRPŠ, dotace a granty.


Se svým majetkem hospodaří KRPŠ samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu schváleným členskou schůzí.


Zprávu o hospodaření KRPŠ předkládá hospodář na členské schůzi.

.

11. Zánik sdružení

O zániku KRPŠ rozhoduje členská schůze.


V případě zániku KRPŠ přechází likvidační zůstatek do majetku Základní školy v Budišově nad Budišovkou.


.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nahrazují dosavadní znění Stanov ze dne 5. 10. 2009.


Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí KRPŠ konanou dne 9. 5. 2016 a tímto dnem také nabývají účinnosti.


Konání členské schůze KRPŠ je potvrzeno zápisem ze dne 9. 5. 2016.

.